Regulamin rozliczania energii cieplnej

REGULAMIN
Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewu wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

§ 1
Podstawa prawna:

1) Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
2) Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
3) Rozporządzenie z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
4) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy , podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

Postanowienia ogólne
§ 2

1) Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Dostawca - przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową
 • Odbiorca - Wspólnota Mieszkaniowa
 • Użytkownik lokalu - właściciel lokalu lub osoba zamieszkująca w lokalu
 • Licznik ciepła - urządzenie służące do pomiaru ilości ciepła w budynku, którego odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczonego ciepła
 • Okres rozliczeniowy - w przypadku rozliczana centralnego ogrzewania okres między 1 lipca a 30 czerwca roku następnego dla lokali wyposażonych w ciepłomierze/podzielniki kosztów, rok kalendarzowy dla lokali nie wyposażonych w ciepłomierze/podzielniki kosztów; w przypadku rozliczania podgrzewu wody użytkowej okres rozliczeniowy określa Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Sezon grzewczy - okres od rozpoczęcia dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania do czasu zakończenia dostaw w kolejnym roku kalendarzowym
 • Firma rozliczająca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, któremu odbiorca na podstawie odrębnej umowy zlecił rozliczenie kosztów ciepła
 • Budynek - rozumie się przez to również jego części, jeżeli rozliczane są w oparciu o osobne liczniki ciepła
 • Podzielniki - rozumie się przez to podzielniki elektroniczne
 • Ciepłomierz - indywidualne liczniki ciepła
 • Instalacja c.o. , c.w.u. - instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
 • Lokal - lokal mieszkalny lub lokal użytkowy

2) Wspólnota Mieszkaniowa może uchwalić inny okres rozliczeniowy niż to określono w ust.1 pkt 5e

3) Wspólnota Mieszkaniowa jest obowiązana rozliczać koszty ogrzewania oraz koszty ciepłej wody wg indywidualnego zużycia w lokalach przy zastosowaniu odpowiednio ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej wody ze zdalnym odczytem Instalowanie urządzeń ze zdalnym odczytem należy zakończyć najpóźniej do dnia 1 stycznia 2027r.

4)Rozliczenie kosztów ogrzewania wg powierzchni może być stosowane wyłącznie w przypadku, kiedy stosowanie urządzeń pomiarowych jest technicznie niemożliwe lub nieopłacalne. Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wykonać ocenę technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia lokali w podzielniki kosztów ciepła , ciepłomierze i wodomierze.

§ 3

Za powierzchnię ogrzewaną uważa się powierzchnię użytkową lokali wyposażonych w instalację c.o.( w tym powierzchnię użytkową pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o. np. przedpokój, łazienka - a wchodzących w skład lokali)

Ogólne zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

§ 4

1) Podstawą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania są ponoszone przez Wspólnotę Mieszkaniową koszty zakupu energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania od dostawcy lub koszty wytworzenia ciepła we własnych kotłowniach
2)Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się jeden raz w roku
3) Rozliczenie następuje po upływie okresu rozliczeniowego
4) Przy rozliczeniach uwzględnia się współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewania, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, które:

 • Przy rozliczeniu kosztów w oparciu o powierzchnię użytkową przyjmują wartość „1” dla wszystkich lokali
 • Przy rozliczeniu w oparciu o podzielniki ich wartość jest obliczana na podstawie współczynników wyrównawczych położenia lokalu


§ 5

1) Przez koszty zakupu energii cieplnej do ogrzewania rozumie się:

 • Koszty stałe zakupu
  • Różnica wynikająca z ilości ciepła wg wskazania licznika ciepła i ciepłomierzy, tj. część kosztów ogólnych dot. ogrzewania części wspólnej budynku (klatki schodowe, piwnice ,suszarnie itp.)
  • Koszt zamówionej mocy cieplnej,
  • Koszt usługi przesyłowej stałej,
 • Koszty zmienne zakupu
  • Koszt zużycia energii cieplnej, ustalany w oparciu o wskazanie licznika ciepła
  • Koszt usługi przesyłowej zmiennej, ustalany w oparciu o wskazania licznika ciepła
  • Koszt nośnika ciepła, ustalany w oparciu o wskazania wodomierza

2) W przypadku kotłowni własnych przez koszty centralnego ogrzewania rozumie się:

 • koszty stałe zakupu:
  • Koszt stały czynnika grzewczego (opłata abonamentowa, dystrybucja stała itp.)
  • Koszt energii elektrycznej na rzecz kotłowni
  • Usługi ewidencjonowane jako „kotłownie własne”
 • koszty zmienne zakupu:
  • Koszt zmienny czynnika grzewczego (opłata za paliwo , dystrybucja zmienna, itp.)
  • Koszt wody na uzupełnienie zładu

§ 6

1) Dla każdego sezonu grzewczego (okresu rozliczeniowego) wyznacza się minimalny i maksymalny koszt zmienny zużycia ciepła w lokalu na podstawie wyliczenia średniego kosztu zmiennego zużycia ciepła w budynku
2)Średni jednostkowy koszt zmienny zużycia ciepła w budynku wylicza się przez podzielenie kosztów zmiennych zużycia ciepła w budynku przez powierzchnię użytkową wszystkich lokai w budynku
3) Minimalny koszt zmienny zużycia ciepła w lokalu oblicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i 50% średniego jednostkowego kosztu zmiennego zużycia ciepła w budynku
4) Maksymalny koszt zmienny zużycia ciepła w lokalu oblicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i 250% średniego jednostkowego kosztu zmiennego zużycia ciepła w budynku
5)Ustalona różnica między rzeczywistym kosztem wynikającym z odczytu a skorygowanym ( zapis określony w pkcie 3) i 4),) zmniejsza lub zwiększa odpowiednio koszty zmienne zużycia ciepła w budynku.

§ 7

1) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania prowadzone są w oparciu o:

 • Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłomierze indywidualne- przez firmę rozliczającą, która oblicza współczynniki wyrównawcze
 • Powierzchnię użytkową lokalu - przez Administratora

2) Dopuszcza się zmianę metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na poszczególne lokale w budynku na podstawie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
3) Przy zmianie metody rozliczania z podzielników na powierzchnię nie dokonuje się demontażu podzielników
4) Zmiana metody rozliczania może nastąpić po zakończeniu okresu rozliczeniowego , na podstawie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
5) Koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytku włączone są do kosztów całego budynku. Koszt przenosi się na wszystkie lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o powierzchnię użytkową
§ 8

1) Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o powierzchnię użytkową lokali (m2) dokonuje Administrator na podstawie kosztów zakupu energii cieplnej na ogrzewanie danego budynku lub na podstawie kosztów wytworzenia ciepła we własnych kotłowniach zgodnie z §5 pkt 2) w okresie rozliczeniowym
2) Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla danego budynku następuje poprzez podzielenie sumy kosztów, o których mowa w §5 przez łączną powierzchnię użytkową lokali w budynku objętym rozliczeniem. Otrzymany w ten sposób koszt jednostkowy mnoży się rzez powierzchnię użytkową poszczególnych lokali.
3) W przypadku zmiany użytkownika lokalu rozliczenie kosztów ciepła zostanie sporządzone na koniec okresu rozliczeniowego dla aktualnego użytkownika lokalu, który przejmuje prawa i obowiązki wynikające z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów zużycia ciepła.

§ 9

1) Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki dokonuje się na podstawie kosztów zakupu energii cieplnej na ogrzewanie danego budynku w okresie rozliczeniowym lub na podstawie kosztów wytworzenia ciepła we własnych kotłowniach zgodnie z §5 ust.2)
2)Przy rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki, koszty stałe zakupu ciepła dzieli się wg powierzchni użytkowej lokali, a koszty zmienne zakupu ciepła dzieli się stosując proporcje określone Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej
3) Rozliczeń kosztów ciepła w oparciu o podzielniki dokonuje firma rozliczająca na podstawie:

 • Wskazań podzielników kosztów ciepła
 • inwentaryzacji instalacji grzewczej w lokalu
 • listy użytkowników lokali w budynku
 • informacji o powierzchni użytkowej lokali
 • informacji o kosztach zużycia energii cieplnej dla poszczególnych budynków
 • informacji o wysokości zaliczek wniesionych przez użytkowników lokali

4) Dla każdego sezonu grzewczego zostaje wyznaczony minimalny i maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o ciepłomierze
§ 10

1)Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o ciepłomierze dokonuje się na podstawie kosztów zakupu energii cieplnej na ogrzewanie danego budynku w okresie rozliczeniowym lub na podstawie kosztów wytworzenia ciepła we własnych kotłowniach zgodnie z §5 ust.2)
2) Przy rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o ciepłomierze, koszty stałe zakupu ciepła dzieli się wg powierzchni użytkowej lokali, a koszty zmienne zakupu ciepła wg odczytu ciepłomierzy
3) Rozliczeń kosztów ciepła w oparciu o ciepłomierze dokonuje firma rozliczająca na podstawie:

 • Wskazań ciepłomierzy
 • inwentaryzacji instalacji grzewczej w lokalu
 • listy użytkowników lokali w budynku
 • informacji o powierzchni użytkowej lokali
 • informacji o kosztach zużycia energii cieplnej dla poszczególnych budynków
 • informacji o wysokości zaliczek wniesionych przez użytkowników lokali

4) Dla każdego sezonu grzewczego zostaje wyznaczony minimalny i maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali

§ 11

1) Lokal bez podzielników kosztów ciepła / ciepłomierzy , znajdujący się w budynku, w którym w większości lokali założono podzielniki/ciepłomierze i stosuje się rozliczenie kosztów c.o. na ich podstawie, zostanie rozliczony wg najwyższego zużycia ciepła występującego w lokalu z podzielnikiem/ciepłomierzem, znajdującym się w tym budynku
2) Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni podzielniki/ciepłomierzy do ich odczytu, dokona ingerencji w te przyrządy, zostanie rozliczony wg najwyższego zużycia ciepła występującego w lokalu z podzielnikiem/ciepłomierzem, znajdującym się w tym budynku. Wspólnota Mieszkaniowa może dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania.
3) W przypadku, gdy prawidłowy odczyt podzielnika/ciepłomierza będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od użytkownika, rozliczenie lokalu zostanie dokonane na podstawie iloczynu średniej wartości kosztów ogrzewania pow. budynku i powierzchni lokalu lub wg średniego zużycia z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych danego lokalu,.
4) W uzasadnionych przypadkach , przy dokonaniu montażu podzielnika/ciepłomierza w trakcie trwania sezonu grzewczego, rozliczenia kosztów c.o. za okres w którym nie było podzielnika/ciepłomierza dokonuje się szacunkowo na podstawie jego wskazań i ilości dni grzewczych.
5) Na wniosek użytkownika lokalu możliwe jest przeprowadzenie kontroli poprawności działania podzielnika/ciepłomierza. W sytuacji stwierdzenia prawidłowego jego działania usługa będzie traktowana jako usługa dodatkowa i będzie obciążała użytkownika lokalu
6) Na wniosek użytkownika lokalu możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego odczytu podzielników/ciepłomierzy w trakcie okresu rozliczeniowego.
7) Koszty usług dokonywanych przez firmę rozliczającą wynikają z umowy i są do wglądu w biurze Administratora
8) Koszty usług wykonywanych przez firmę rozliczającą są wykazywane w indywidualnych rozliczeniach c.o., które pokrywa użytkownik lokalu

§ 12

1) Obowiązki firmy rozliczającej:

 • dostarczenie i zamontowanie podzielników/ciepłomierzy
 • dokonywanie corocznych odczytów podzielników/ciepłomierzy
 • dokonywanie odczytów kontrolnych i międzyokresowych
 • przeprowadzenie inwentaryzacji w mieszkaniach w celu uzyskania danych niezbędnych do rozliczeń
 • dostarczenie Administratorowi zestawień zbiorczych i sporządzanie rozliczenia kosztów zużycia ciepła dla poszczególnych użytkowników lokali w terminach zgodnie z umową
 • rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez użytkowników lokali w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia reklamacji

2) Przedstawiciel firmy rozliczającej jest zobowiązany na życzenie, przedstawić użytkownikowi lokalu upoważnienie firmy rozliczającej
3) Pracownik firmy rozliczającej nie ma prawa pobierania od użytkowników lokali jakichkolwiek opłat

§ 13

Użytkownikom lokali będą przekazywane informacje dotyczące rozliczeń kosztów zakupu ciepła zgodnie z przepisami zawartymi § 9 i §10 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania (Dz.U z 2021 r. poz. 2273)

§ 14

1) Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

 • zapewnienie warunków prawidłowej eksploatacji podzielników kosztów ciepła/ciepłomierzy
 • informowanie niezwłocznie firmę rozliczającą lub Administratora o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu podzielników/ciepłomierzy, nieumyślnym ich naruszeniu lub uszkodzeniu plomb
 • umożliwienie odczytania wskazań podzielników/ciepłomierzy w tym również zapewnienie swobodnego dostępu do nich
 • umożliwienie firmie rozliczającej okresowej kontroli podzielników/ciepłomierzy
 • ponoszenie kosztów zakupu i eksploatacji podzielników/ciepłomierzy oraz czynności związanych z rozliczeniem lokalu
 • niezwłoczne informowanie Administratora o zauważonych usterkach instalacji c.o.…

2) Bez zgody Administratora niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalacje c.o. lub c.w.u., a w szczególności:

 • Montaż dodatkowych grzejników lub dokładanie elementów grzejnych d istniejących grzejników
 • Wymiana istniejących grzejników
 • Wymiana zaworów termostatycznych
 • Demontaż lub manipulacja przy podzielnikach/ciepłomierzach
 • Zrywanie lub naruszenie plomb przy podzielnikach/ciepłomierzach
 • Samowolne spuszczanie wody z instalacji c.o.

3) Za wszystkie uszkodzenia i działania o których mowa wyżej użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność finansową
4) Użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami:

 • Usunięcia przez Administratora skutków samowolnej ingerencji w instalację c.o. lub c.w.u
 • Naprawy lub wymiany urządzeń zainstalowanych na instalacji c.o. lub c.w.u.
 • Samowolnego spuszczenia wody z instalacji c.o.
 • Wymiany podzielników/ciepłomierzy uszkodzonych z winy użytkownika lokalu lub posiadających zerwane lub naruszone plomby
 • Naprawienia szkód niezależnie od własnej odpowiedzialności cywilnej z tyt. spowodowania i wyrządzenia szkódZasady wnoszenia wpłat, ustalania wysokości zaliczek oraz terminów rozliczeń i składania reklamacji
§ 15

1) Użytkownik lokalu zobowiązany jest do uiszczania zaliczki na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania, w wysokości ustalonej przez Administratora w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty
2) Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Wspólnoty Mieszkaniowej
3) Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu objętego rozliczeniem, o czym Administrator pisemnie powiadomi użytkownika lokalu
4) Niedopłatę wynikającą z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, użytkownik lokalu zobowiązany jest uiścić przy najbliższej opłacie za lokal. W uzasadnionych przypadkach użytkownik lokalu może wystąpić o Administratora o umożliwienie spłacenia powstałej niedopłaty w ratach
5) Nadpłata wynikająca z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zostanie zaliczona na poczet bieżących opłat lub zwrócona użytkownikowi lokalu , a w przypadku zadłużenia zaliczona na poczet zadłużenia użytkownika lokalu wobec Wspólnoty Mieszkaniowej
6) W terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia użytkownik lokalu ma prawo zgłosić reklamację firmie rozliczającej lub do Administratora.
7) W przypadku nieuregulowania opłat w wyznaczonych terminach naliczane są odsetki ustawowe


Zasady rozliczania kosztów ciepła na potrzeby podgrzewu wody użytkowej
§ 16

1) Zasady wnoszenia opłat za podgrzanie wody ustala się analogicznie jak w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych, przy czym stawkę ryczałtu za podgrzanie wody ustala Zarząd Wspólnoty w porozumieniu z Administratorem w oparciu o faktycznie poniesione koszty zakupu.
2)Podstawą rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby podgrzania wody użytkowej są ponoszone przez Wspólnotę Mieszkaniową koszty zakupu energii cieplnej na cele podgrzania wody od dostawcy,
3) Przez koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody użytkowej rozumie się:

 • Koszt zużycia energii cieplnej ustalany w oparciu wskazanie licznika ciepła (dot. lokali wyposażonych w instalację cwu)
 • Koszt usługi przesyłowej zmiennej, ustalany w oparciu o wskazanie licznika ciepła (dot. lokali wyposażonych w instalacje cwu)
 • Koszt zamówionej mocy cieplnej, ustalony zgodnie z umową zawartą z dostawcą ( dot. wszystkich lokali w budynku wyposażonym w instalacje cwu)
 • Koszt usługi przesyłowej stałej, ustalany zgodnie z umową zawartą z dostawcą (dot. wszystkich lokali w budynku wyposażonym w instalacje cwu)

4) Rozliczanie kosztów podgrzewu wody z użytkownikami lokalu przeprowadza się w oparciu:

 • Wskazania indywidualnego wodomierza ciepłej wody użytkowej (cwu)
 • Koszt podgrzania 1m3 wody wyliczonego na podstawi kosztów zawartych w ust.3 pkt a) i b)
 • Koszty wynikające z ust.3 pkt c) i d) rozlicza się na lokale

5) Dla lokali nieodczytanych i nieopomiarowanych ustala się ilość zużycia wody zgodnie z zapisami Regulaminu rozliczania dostawy mediów do lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej
6) W przypadku uszkodzenia wodomierza lub plomby stosuje się odpowiednie zapisy Regulaminu rozliczania dostawy mediów do lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej
7) Rozliczenia zużycia cieplej wody użytkowej dokonuje się dwa razy w roku


§ 17

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. .................................. z dnia .................................. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.


§ 18

Tracą moc zapisy Regulaminu rozliczania dostawy mediów do lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej dotyczące rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

...............................................................

................................................................


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 32 623 25 63

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Obsługujemy ponad 150 nieruchomości wspólnot mieszkaniowych na terenie Chrzanowa, Trzebini, Jaworzna i Alwernii.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz specjalistów z branży finansowo-księgowej, budowlanej i instalacyjnej.

W trosce o zadowolenie naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę administracyjną, księgową, techniczną, prawną, a także całodobowe pogotowie techniczne.Jesteśmy członkiem: