Polityka prywatności

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi http,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu www.
Nie analizujemy plików z logami dla określenia ilości odwiedzających. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami i mogą być wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera i użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Zarząd Budynków w Chrzanowie Spółka z o.o.
ul. Sokoła 23, 32-500 Chrzanów, KRS 0000124710

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).
W niniejszej klauzuli informujemy o formach wykorzystywania Państwa danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) naszymi dostawcami, kontrahentami lub naszymi klientami,
b) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami naszych dostawców, kontrahentów, klientów lub ich podwykonawców,
c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy (łącznie zwani "Państwo" lub "Kontrahenci")

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?
Administratorem jest Zarząd Budynków w Chrzanowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 23 w Chrzanowie, KRS 0000124710, REGON: 356555660, NIP: 6282028744 (dalej: "Spółka").

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami kierowanymi do Spółki przez telefon lub osobiście lub w drodze zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Na podstawie powyższego przetwarzamy takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy.

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu np. weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ?

A. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO):
zawarcia umowy o świadczenie usług oraz wykonania tej umowy,
podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy,
obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. bezpośrednio, poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub poprzez email),
kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

B. Przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO);

C. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w tym w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO)
archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
windykacji należności, prowadzenia postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenia analiz statystycznych;
weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
udokumentowania czynności,
przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków prawem przewidzianych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, jak na przykład:
podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, dostarczania aplikacji;
innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;
zarządom i właścicielom wspólnot mieszkaniowych, które obsługujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej,
organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
Biuro Informacji Gospodarczej;
instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Dla przykładu:
dla celów wypełnienia zobowiązań umownych, przetwarzamy Państwa dane przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem a Spółką,
dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami - minimum przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia, możliwie dłużej w przypadku możliwości dochodzenia roszczeń ponad wskazany powyżej czas wg przepisów powszechnie obowiązujących,
przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa - przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa - co do zasady są to okresy 5-letnie.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie przysługują PAŃSTWU PRAWA?
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych:" Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli wykorzystywalibyśmy je w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do przenoszenia danych: Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli chcecie jednak Państwo skorzystać z naszych usług, umożliwić nam skorzystanie z Państwa usług, otrzymać/dostarczyć fakturę, Państwa dane są niezbędne, w związku z tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać powyższych czynności. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Kontrahentem (np. gdy są Państwo reprezentantem Kontrahenta).

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Prosimy napisać do nas e-maila pod adres email: biuro@zarzadbudynkow.pl w temacie wpisując "dot. danych osobowych" lub na adres pocztowy z dopiskiem "dot. danych osobowych" Zarząd Budynków w Chrzanowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 23, 32-500 Chrzanów.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 27.08.2018 r. roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach.

Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
"wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu nie są umieszczane bezpośrednio przez naszą stronę ani wykorzystywane przez naszą firmę lecz są umieszczane przez skrypt bezpłatnej usługi map Googlemaps w dziale kontakt i mogą być wykorzystywane przez Google oraz firmy trzecie będące partnerami lub klientami firmy Google.

Odnośniki do innych stron

Mimo wspólpracy wyłącznie ze sprawdzonymi firmami i renomowanymi serwisami nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą kierować odnośniki z naszej strony.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 32 623 25 63

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Obsługujemy ponad 150 nieruchomości wspólnot mieszkaniowych na terenie Chrzanowa, Trzebini, Jaworzna i Alwernii.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz specjalistów z branży finansowo-księgowej, budowlanej i instalacyjnej.

W trosce o zadowolenie naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę administracyjną, księgową, techniczną, prawną, a także całodobowe pogotowie techniczne.Jesteśmy członkiem: